Algemene voorwaarden Adalyse

Algemene voorwaarden van Adalyse, gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 56403933.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, of bestellingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken.

1.2 Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepassing van deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van bijzondere voorwaarden, branche- (algemene- of specifieke)voorwaarden dan wel de algemene voorwaarden of andere bedingen waarnaar de koper in welke vorm ook verwijst, wordt uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door Adalyse uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Indien onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd zullen deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.

1.5 Wanneer Adalyse gedurende enige tijd de bepalingen uit deze algemene voorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden op te eisen.

1.6 Adalyse heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd.

2. Prijzen

2.1 Op de website staan de actuele prijzen gepubliceerd. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2 De aangegeven prijzen zijn in euro's.

2.3 De aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, tenzij anders aangegeven.

3. Bestellingen en offertes

3.1 Alle offertes, prijscouranten en aanbiedingen zijn vrijblijvend en vervallen vanaf de 15e dag na datum van de offerte.

3.2 De overeenkomst tussen Adalyse en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de klant van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes door
 Adalyse, dan wel vanaf het tijdstip waarop door Adalyse met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

3.3 Offertes worden alleen via email verstuurd.

3.4 Adalyse is gerechtigd in bijzondere omstandigheden een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Hiervan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

4. Facturatie

4.1 De BTW-factuur wordt ingesloten bij de bestelling.

4.2 Op verzoek kan aan buitenlandse bedrijven een 0%-BTW factuur verstrekt worden. De klant dient bij de bestelling het internationale BTW-nummer te verstrekken en aan te geven een intracommunautaire levering (ICL) te willen. Het afleveradres moet overeenkomen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens eenvoudig verifieerbaar zijn, kan zonder BTW-geleverd worden. De BTW dient door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijn.

5. Betaling

5.1 De klant kan voor de betaling kiezen uit de volgende betaalwijzen:
 vooruitbetaling via bank-overschrijving of internetbetaling;

5.2 Met de dienst wordt pas aangevangen, er wordt pas toegang verleend tot het online programma nadat de betaling door Adalyse ontvangen is..

6. Garanties

Op de door Adalyse geleverde diensten bestaat een garantie. Dit is de garantie dat de dienst voldoet aan de beschrijving op de website.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

1. De klant afwijkt van de gemaakt afspraken in de samenwerking;
2. als de klant in gebreke blijft en niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, waaronder ook begrepen wordt de betaling van de dienst.

7. Aansprakelijkheid en verjaring

7.1 Adalyse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de geleverde diensten.

7.2 Adalyse is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of grove schuld van Adalyse dan wel het gebrek binnen het online programma

7.3. Iedere aansprakelijkheid van Adalyse is beperkt tot vervanging van de dienst dan wel tot de creditering van het gefactureerde bedrag, zulks ter keuze van Adalyse. Voor zover Adalyse een beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

7.4 Adalyse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade.

7.5 Vorderingen en verweren van klanten ten aanzien van gebreken aan het product, verjaren door verloop van één jaar na datum van betaling.

8. Opschorting

8.1 Adalyse is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten ingeval de klant niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 Adalyse is gerechtigd om de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van welke schade dan ook aan de klant middels een aangetekende brief in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Adalyse omstandigheden ter kennis komen die Adalyse goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen;

- indien de gevraagde zekerheidstelling voor de nakoming uitblijft dan wel, voorAdalyse, onvoldoende is;

- indien de klant onjuiste informatie blijkt te hebben verstrekt omtrent zijn bedrijf

9.2 Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Adalyse die meer dan zes maanden heeft geduurd, kan zowel Adalyse als de klant de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

10. Eigendomsvoorbehoud


10.1 Alle door Adalyse geleverde diensten en nformatie blijven eigendom van Adalyse, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant, uit welke hoofde ook, jegens Adalyse verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de klant, met inbegrip van rente en kosten.

11. Conversie

11.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

11.2 De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd in stand.

Artikel 12 Intellectueel eigendom/gebruik materialen

12.1 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

12.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Adalyse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2 Adalyse is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

13.3 Adayse is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

13.4 Adalyse is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

13.5 Iedere aansprakelijkheid van Adalyse voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

13.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.

13.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Adalyse eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Adalyse in staat is om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens

14.1 Adalyse en de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

14.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Adalyse houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over de gegevens die Adalyse verwerkt en met welk doel is te vinden in de Privacyverklaring.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

15.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Lelystad.

15.3 Op alle overeenkomsten tussen Adalyse en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.